Mobbing poznań

Skuteczny adwokat

Zgodnie z definicją Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

 

Mobbing Kodeks Pracy

 

Definicja mobbingu zawarta jest w Kodeksie Pracy w Art. 94(3) KP

Zgodnie z Art. 943 KP za mobbing będzie uznane działanie i zachowanie, które jednocześnie:

  • dotyczy pracownika lub jest skierowane przeciwko pracownikowi (dla uzyskania ochrony konieczne jest zatem pozostawanie w stosunku pracy; zachowania noszące znamiona mobbingu skierowane przeciwko osobom pozostającym w stosunku umownym zlecenia, umowy o dzieło lub wykonujące pracę w ramach tzw. jednosobowego zatrudnienia mogą szukać ochrony na drodze przepisów prawa cywilnego i karnego)
  • polega na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika (określenie co dokładnie znaczą te przesłanki będzie łatwiejsze jeżeli poznamy na czym polega nękanie opisane w kodeksie karnym)
  • wywołuje u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej i powoduje lub może spowodować poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

 

Mobbing Kodeks Karny

 

Niektóre elementy zachowania sprawcy mobbingu mogą jednocześnie wyczerpywać znamiona przestępstwa. Sprawca dopuszczając się mobbingu może jednocześnie naruszyć przepisy kodesku karnego. Stanie się tak w szczególności w sytuacji gdy mobbing będzie stosowany przy użyciu przemocy fizycznej lub słownej.