Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania

Warto  mieć  na uwadze zmiany  zachodzące w prawie podatkowym. Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. Istota tej  instytucji prawnej opiera się na badaniu czy czynność dokonana  przez podatnika  miała przede wszystkim na celu osiągnięcia korzyści podatkowej. Z kontrolą  muszę liczyć się podmioty, które uzyskały w roku podatkowym korzyści podatkowe w kwocie wyższej niż 100 000 zł.

Korzyścią podatkową w rozumieniu przepisów niniejszego rozdziału jest:

1) niepowstanie zobowiązania podatkowego, odsunięcie w czasie powstania zobowiązania podatkowego lub obniżenie jego wysokości,

2) powstanie nadpłaty lub prawa do zwrotu podatku albo podwyższenie kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku.

Podatnik może się zabezpieczyć i wystąpić do Ministra Finansów o wydanie opinii zabezpieczającej – opłata o wniosku wynosi 20 000 zł.

Warto zwrócić uwagę  jakich cech  czynności  prawnych należy unikać. Przy ocenie, czy sposób działania był sztuczny, brane będzie pod uwagę w szczególności występowanie:

1) nieuzasadnionego dzielenia operacji;

2) angażowania podmiotów pośredniczących mimo braku uzasadnienia gospodarczego;

3) elementów prowadzących do uzyskania stanu identycznego lub zbliżonego do stanu wyjściowego;

4) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących;

5) ryzyka gospodarczego przewyższającego spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, iż należy uznać, że rozsądnie działający podmiot nie wybrałby tego sposobu działania

Najważniejsze, aby mieć zawsze świadomość przy  podejmowaniu oznaczonych działań, że:

Czynność uznaje się za podjętą przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści
podatkowej, gdy pozostałe cele czynności, wskazane przez podatnika, należy uznać za mało istotne.

 Jeżeli chcecie Państwo uzyskać więcej informacji dotyczących klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania zapraszamy  do kontaktu.