Tarcza Antykryzysowa 2.0.

Tarcza antykryzysowa 2.0. zarówno zmodyfikowała dostępne w pierwotnej tarczy rozwiązania jak i wprowadziła nowe możliwości w związku z ochroną miejsc pracy jak i poprawą sytuacji finansowej pracodawców. Poniżej prezentujemy najważniejsze rozwiązania.

SZKOLENIA BHP

Pracodawca ma możliwość zastosowania wobec niektórych grup pracowników przeprowadzenie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Co do szkoleń okresowych, ustawa zapewnia wydłużenie ważności tych szkoleń, których ważność kończy się w czasie trwania stanu epidemii oraz 30 dni po jego odwołaniu. Termin wykonania szkoleń okresowych wydłuża się do 60. dnia od odwołania stanu epidemii.

Należy jednak pamiętać, że instruktarz stanowiskowy winien być przeprowadzony w dotychczasowej, tradycyjnej formie.

BADANIA LEKARSKIE PRACOWNIKÓW

W czasie epidemii zawiesza się wykonywanie badań okresowych pracowników oraz nie wystawia się skierowań na takie badania. Nawet w przypadku, kiedy pracownik jest zatrudniony w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających. Badań pracowników nie wykonuje się także w transporcie drogowym i kolejowym (włącznie z badaniami psychologicznymi).

Dopiero po odwołaniu stanu epidemii wszystkie powyższe czynności muszą zostać wykonane niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 60 dni od dnia odwołania stanu epidemii.

W przypadku, gdy w tym terminie nie uda się dostać do lekarza medycyny pracy, ustawa pozwala na przeprowadzenie odpowiedniego badania innemu lekarzowi. Jednak orzeczenie innego lekarza ważne jest tylko 30 dni, o czym należy pamiętać. Oznacza to, iż po upływie 30 dni, należy skierować pracownika do lekarza medycyny pracy. Orzeczenie lekarskie wydane przez innego lekarza należy włączyć do akt osobowych pracownika.

ZMIANA WARUNKÓW PRACY PRACOWNIKÓW

Pracodawca, który spełni szereg wymogów określonych zarówno w tarczy jak i ustawach szczególnych takich jak m. in.: niezaleganie w należnościach składkowych do końca trzeciego kwartału 2019 r., zaistnienie spadku obrotów gospodarczych o odpowiednim poziomie, obliczonym według zasad ustawowych, wyłonienie z załogi pracowników odpowiedniej ilości przedstawicieli, podpisanie porozumienia i przekazania go do Okręgowego Inspektora Pracy, może: ograniczyć nieprzerwany dobowy lub tygodniowy odpoczynek pracownika, wprowadzić system równoważnego czasu pracy w okresie rozliczeniowym do 12 miesięcy lub zastosować mniej korzystne warunki zatrudnienia pracowników niż wynikające z umów o pracę zawartych z tymi pracownikami, w zakresie i przez czas ustalone w porozumieniu.

ZMIANA SYSTEMU I ROZKŁADU CZASU PRACY ORAZ STOSOWANIE NADGODZIN W WYBRANYCH BRANŻACH

Na czas epidemii pracodawca działający w jednej z wymienionych w art. 15x ustawy, może:

  • zmienić system lub rozkład czasu pracy,
  • polecić pracownikom świadczenie pracy w godzinach nadliczbowych,
  • zobowiązać pracownika do pozostawania poza normalnymi godzinami pracy w gotowości do wykonywania pracy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę bez względu na okresy nieprzerwanego odpoczynku
  • polecić pracownikowi realizowanie prawa do odpoczynku w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Co więcej pracodawca w tym okresie odmawia udzielenia pracownikowi urlopów, a z urlopów już udzielonych- pracowników odwołuje.

Pracodawca zobowiązany jest jednak zapewnić pracownikowi zakwaterowanie i wyżywienie niezbędne do realizacji przez pracownika jego obowiązków pracowniczych. Zgodnie z ustawą, wartość świadczeń polegających na zakwaterowaniu i wyżywieniu nie podlega wliczeniu do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

ŚWIADCZENIA NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY Z FGŚP

Przedsiębiorcy, organizacje społeczne oraz państwowe osoby prawne, u których wystąpił odpowiedni spadek gospodarczy, i którzy nie zalegają w płatnościach za należności z tytułu składek do końca trzeciego kwartału 2019 r. może objąć pracowników przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy w odpowiednich granicach. Takie objęcie wymaga podpisanego z pracownikami porozumienia, które także przekazywane jest do Okręgowego Inspektora Pracy. 

Jeśli pracodawca wykona powyższe, może złożyć wniosek o świadczenia i środki na pracowników „objętych”. Środki przysługują na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników a świadczenia dofinansowują część wynagrodzenia pracowników. Świadczenia i środki przysługują przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od daty złożenia wniosku. A możliwość ubiegania się o nie kończy się po upływie 180 dni od dnia wejścia w życie przepisów ustawy. 

Instrukcja składania wniosku dostępna jest pod adresem:

https://pliki.praca.gov.pl/Tarcza_antykryzysowa/FGSP/instrukcja_wypelniania_wniosku_fgsp_na_praca_gov_pl_v4_16.04.2020.pdf

ŚWIADCZENIA NA PRACOWNIKÓW Z PUP

Mikro, małemu i średniemu przedsiębiorcy Powiatowy Urząd Pracy może sfinansować część wynagrodzeń pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń. Przedsiębiorca musi jednak odnotować odpowiedni spadek gospodarczy i zobowiązać się do utrzymania stanu zatrudnienia. Wysokość dofinansowania jest w tym przypadku zależna od wielkości spadku obrotów gospodarczych. W tym przypadku przedsiębiorca także nie może zalegać w regulowaniu należności publicznych.  

Aby skorzystać z powyższego rozwiązania należy w pierwszej kolejności wypełnić dane w przygotowanym przez Urząd dokumencie excel oraz wypełnić umowę, a następnie złożyć wniosek na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA 

ŚWIADCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z PUP

Powiatowy Urząd pracy obsługuje także rozwiązanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników. Dofinansowanie polega na finansowaniu przedsiębiorcy w wysokości zależnej od wielkości spadku obrotów gospodarczych na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Najwyższe dofinansowanie wynosi 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jeśli przedsiębiorca przestanie prowadzić działalność przed upływem okresu zobowiązanego tą pomocą (jeśli dofinansowanie wynosi 3 miesiące przedsiębiorca musi prowadzić działalność jeszcze przez co najmniej 6 miesięcy), będzie musiał zwrócić otrzymane środki. 

Wniosek oraz umowa o dofinansowanie dostępne są pod adresem https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA 

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie takie mogą otrzymać zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą jak i osoby wykonujące pracę na umowie cywilnoprawnej, do której stosuje się przepisy o zleceniu. W tym przypadku osobę starającą się o świadczenie musi spotkać przestój w prowadzeniu działalności. Możliwe jest zatem otrzymanie świadczenia postojowego zarówno przez osobę prowadzącą działalność, będącą jednocześnie zleceniodawcą, jak i przez jego zleceniobiorcę. Wnioski składane są do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku zleceniobiorcy, składa od wniosek za pośrednictwem swojego zleceniodawcy. 

Druk wniosku dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/RSP-D.pdf/337e56fe-1c60-70aa-eade-f1172ea3fe94 

Druk wniosku dla osoby wykonującej umowę cywilnoprawną https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/wniosek+RSP-C_do+zapisu.pdf/c2f88ac7-6e65-0b39-a30c-b2107691025c

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Tarcza 2.0. rozszerzyła krąg podmiotów, mogących starać się o zwolnienie. Jednak wysokość zwolnienia zależy od ilości zatrudnionych osób. Płatnik składek, który zgłosić do ZUS (na dzień 29 lutego) mniej niż 10 ubezpieczonych może zostać zwolniony ze składek za okres od 1 marca do 31 maja. Natomiast płatnik składek, który zgłosił do ZUS od 10 do 49 ubezpieczonych może liczyć jedynie na zwolnienie w wysokości 50% tych składek. Nowelizacja wyraźnie zaznaczyła także, że do liczby zatrudnionych nie wlicza się pracowników młodocianych. Zwolnienie ze składek nie zdejmuje z płatnika obowiązku przesyłania deklaracji rozliczeniowych. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania swojego przychodu. ZUS zaznacza, że rozbieżności pomiędzy przychodem wskazanym we wniosku a przychodem wskazanym w celach podatkowych, mogą zostać uznane za wprowadzenie Zakładu w błąd, czego konsekwencją będzie obowiązek opłacenia wszystkich składek wraz z odsetkami. 

Wniosek o zwolnienie dostępny pod adresem https://www.zus.pl/documents/10182/3364052/RDZ_RODO.pdf/93004a9f-dad8-5570-54ea-0d3157cbbab6

POŻYCZKA DO 5 TYS. ZŁ

Pożyczka z Powiatowego Urzędu Pracy jest możliwa wyłącznie dla mikroprzedsiębiorcy, który prowadził działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. Celem pożyczki jest pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Możliwa jest jednak karencja w spłacie przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Dodatkowo, jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, może złożyć wniosek o umorzenie pożyczki.

Do wniosku należy dołączyć odpowiedni formularz według wzoru określonego przez Urząd. 

Wniosek wraz z umową znajdują się na stronie https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA 

WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z ARP

Tarcza 2.0. nadaje uprawnienia Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości do poszerzenia oferty dla przedsiębiorców w postaci pożyczek, gwarancji, poręczeń, leasingów, instrumentów związanych z finansowaniem prowadzonej działalności gospodarczej, na warunkach rynkowych czy też innych zwrotnych finansowych instrumentów dłużnych. Ustawa nie przewiduje jednak konkretnych warunków udzielonego wsparcia. Te zależeć będą bowiem od umowy podpisanej z ARP S.A. lub spółką przez nią wskazaną. Ustawa wspomina jedynie, że wielkość oraz rodzaj wsparcia są uzależnione od faktycznych skutków finansowych, jakie przedsiębiorca poniósł na skutek ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, jak również skali prowadzonej działalności a celem oferowanego przez Instytucję wsparcia jest przeciwdziałanie skutkom gospodarczym COVID-19 poprzez zapewnienie przedsiębiorcy płynności finansowej przez okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz przez okres 12 miesięcy następujący po odwołaniu tego stanu, do czasu ustania negatywnych skutków ekonomicznych dla przedsiębiorców.

Wszelkie informacje dotyczące możliwych rozwiązań, wzory wniosków i umów ARP ma udostępnić na swojej stronie internetowej pod adresem: https://www.arp.pl 

WAŻNE: 

Należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z powyższych rozwiązań, że dofinansowania nie zostaną przyznane w tych częściach, w których te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Ponadto, wybrane rozwiązania stanowią pomoc publiczną.

Powyższe opracowanie stanowi ogólne przedstawienie subiektywnie wybranych rozwiązań. W celu ustalenia, czy dane rozwiązanie należy się wnioskodawcy, należy dokonać dokładnej analizy sytuacji wnioskodawcy ze względu na wielość wyłączeń i dodatkowych warunków opisanych w poszczególnych ustawach.