Tarcza Antykryzysowa 3.0.

Tarcza antykryzysowa 3.0. wprowadziła kolejne zmiany do pakietu ustaw nazywanych tarczą antykryzysową. Poniżej prezentujemy wybrane rozwiązania.

JAKIE SPRAWY PRZED SĄDEM PODCZAS EPIDEMII?

Ustawa poszerza katalog tzw. spraw pilnych rozpatrywanych przez sądy. Dzięki temu podczas epidemii w normalnym trybie będą toczyć się sprawy o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego czy ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy. Z zakresu ubezpieczeń społecznych w normalnym trybie będą rozpoznawane sprawy o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

DOFINANSOWANIE NA PRACOWNIKÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZABYTKAMI

Tarcz 3.0. wprowadza dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przez podmiot, któremu przysługuje tytuł prawny do zabytku o statusie pomnika historii, lub zabytku wpisanego na Listę dziedzictwa światowego. Dofinansowanie przysługuje podmiotom zatrudniającym co najmniej 50 pracowników (w tym osoby świadczące pracę na podstawie umów cywilnoprawnych). Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników także pochodzi z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, a podmiot ubiegający się o jego przyznanie, musi wykazać spadek dochodów.

CUDZOZIEMCY BEZ ZMIANY ZEZWOLENIA NA PRACĘ

Wobec pojawiających się wątpliwości, ustawa jednoznacznie określa, że w przypadku gdy zgodnie z tarczą kryzysową zatrudnionemu cudzoziemcowi powierza się wykonywanie innej pracy niż określona w zezwoleniu lub zmienia się warunki tej pracy, nie ma konieczności zmiany zezwolenia, uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.

ŚWIADCZENIA NA OCHRONĘ MIEJSC PRACY Z FGŚP

Krąg podmiotów, które mogą ubiegać się o świadczenia na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych został poszerzony i obecnie obejmuje zarówno przedsiębiorców, organizacje pozarządowe jak i podmioty zajmujące się działalnością pożytku publicznego i wolontariatem.

ŚWIADCZENIA NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Z PUP

O świadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy mogą starać się osoby, które prowadziły działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas był to marzec).

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Świadczenie postojowe przysługuje osobie prowadzącej działalność gospodarczą przed 1 kwietnia 2020 r. (dotychczas był to luty). Analogiczna zmiana dotyczy daty zawarcia umowy cywilnoprawnej przez osobę, której świadczenie ma być przyznane. Świadczenie przysługuje także osobie, która zawiesiła działalność gospodarczą po dniu 31 stycznia 2020 roku.

ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS

Zwolnienie ze składek na własne ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne przysługuje za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli działalność była prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 r. (wcześniej był to luty). Co więcej zlikwidowano ograniczenia w postaci ilości osób zatrudnionych przez płatnika składek. Ustawa pozostawia jednak ograniczenia w postaci osiągniętego przychodu i dochodu.

WIĘKSZA KWOTA WOLNA OD POTRĄCEŃ Z WYNAGRODZENIA

Ustawa zwiększa kwotę wynagrodzenia wolną od potrąceń, o których mowa w art. 87 i następne Kodeksu pracy, o 25% na każdego nieosiągającego dochodu członka rodziny, którego pracownik ten ma na utrzymaniu, jeżeli jego wynagrodzenie zostało obniżone z powodu działań służących zapobieganiu zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub, jeżeli członek rodziny pracownika utracił źródło dochodu.

WAŻNE:

Należy wziąć pod uwagę przy korzystaniu z powyższych rozwiązań, że dofinansowania nie zostaną przyznane w tych częściach, w których te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych. Ponadto, wybrane rozwiązania stanowią pomoc publiczną.

Powyższe opracowanie stanowi ogólne przedstawienie subiektywnie wybranych rozwiązań. W celu ustalenia, czy dane rozwiązanie należy się wnioskodawcy, należy dokonać dokładnej analizy sytuacji wnioskodawcy ze względu na wielość wyłączeń i dodatkowych warunków opisanych w poszczególnych ustawach.