Tarcza Antykryzysowa 4.0.

Tarcza antykryzysowa 4.0. wprowadziła kolejne zmiany do pakietu ustaw nazywanych tarczą antykryzysową. Poniżej prezentujemy wybrane rozwiązania.

KREDYTY Z DOPŁATAMI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Ustawa przewiduje utworzenie specjalnego funduszu zarządzanego przez BGK, z którego dopłacane będą kredyty obrotowe. Przedsiębiorca, po spełnieniu określonych przesłanek (m. in. utrata płynności finansowej), będzie mógł złożyć wniosek o udzielenie kredytu z dopłatą bezpośrednio do banku, który podpisał umowę z BGK. Dopłaty obejmują okres roku od zawarcia umowy o kredyt i są przekazywane bezpośrednio do banku.

FUNDACJE I STOWARZYSZENIA Z WYDŁUŻONĄ KADENCJĄ ORGANÓW

Tarcza 4.0. wprowadza na stałe do porządku prawnego przedłużenie organów fundacji i stowarzyszeń w okresie wprowadzonego stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wybrane organy mogą sprawować swoje funkcje nie dłużej niż do 60 dni od dnia odwołania odpowiednio stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.

PRACA ZDALNA A OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Tarcza 4.0. ogranicza możliwość polecenia pracownikowi pracy zdalnej. Od dnia wejścia w życie przepisów, pracodawca będzie mógł polecić pracę zdalną tylko w sytuacji, gdy pracownik ma umiejętności i możliwości techniczne oraz lokalowe do wykonywania takiej pracy i pozwala na to rodzaj pracy. Przepisy doprecyzowują także kwestię zapewnienia środków i materiałów do pracy oraz sposób ich wykorzystywania. Ponadto, na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności. Natomiast pracodawca ma prawo w każdym czasie cofnąć polecenie pracy zdalnej i polecić stawienie się w firmie.

OBNIŻENIE CZASU PRACY LUB OBJĘCIE PRZESTOJEM ŁATWIEJSZE

Powyższe rozwiązania pracodawca może zastosować nawet bez ubiegania się o dofinansowanie z FGŚP. Warunkiem jest, określony przez ustawodawcę „istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń”. Jest to iloraz kosztów wynagrodzeń pracowników i przychodów ze sprzedaży towarów lub usług z tego samego miesiąca kalendarzowego dowolnie wskazanego przez przedsiębiorcę i przypadającego od dnia 1 marca 2020 r. Obniżenie czasu pracy albo objęcie pracownika przestojem ekonomicznym ma zastosowanie w okresie do 6 miesięcy od miesiąca, w którym iloraz uległ zmniejszeniu do poziomu mniejszego niż 105% ilorazu z miesiąca bazowego, nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Pracodawca może jednak wcześniej zrezygnować z mniej korzystnych warunków pracy pracownika.

MNIEJSZE UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW

Tarcza pozwala pracodawcom wskazać termin do wykorzystania zaległego urlopu w wymiarze do 30 dni. Pracownik, który nie wykorzystać urlopu w latach poprzednich może zatem zostać na niego wysłany w terminie jednostronnie wskazanym przez pracodawcę, bez jego uzgodnienia z pracownikiem. Powyższe dotyczy wyłącznie okresu stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego z powodu COVID-19.

W trakcie trwania opisanych stanów, pracodawca, u którego wystąpił spadek obrotów gospodarczych lub istotne obciążenie funduszu wynagrodzeń, zobowiązany do wypłaty odprawy, odszkodowania lub innego świadczenia pieniężnego w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, jeżeli przepisy przewidują obowiązek wypłacenia świadczenia, wypłaca te świadczenia tylko do wysokości dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę. Część świadczenia przewyższające tę kwotę nie przysługuje. Analogiczne rozwiązanie stosuje się do umów agencyjnych, zleceń, o dzieło, itp.

Spadek obrotów gospodarczych lub istotne obciążenie funduszu wynagrodzeń pozwalają pracodawcy także nie tworzyć lub zawiesić funkcjonowanie ZFSŚ, w tym dokonywania odpisu podstawowego, czy nawet wypłacania świadczeń urlopowych na podstawie ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. To uprawnienie wymaga porozumienia z organizacjami związkowymi, ale wyłącznie tymi, które mają przymiot reprezentatywności.

W powyższych okolicznościach u pracodawcy nie stosuje się też tych postanowień układów zbiorowych pracy lub regulaminów wynagradzania, które na podstawie ustawy o ZFSŚ wprowadzają wyższą wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz inne świadczenia o charakterze socjalno-bytowym niż określa ta ustawa.

ZAKAZ KONKURENCJI

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, strony umowy o zakazie konkurencji obowiązującym po ustaniu umowy stanowiącej podstawę zakazu konkurencji, na rzecz których ustanowiono zakaz działalności konkurencyjnej, mogą ją wypowiedzieć z zachowaniem terminu 7 dni.

DOFINANSOWANIE Z FGŚP TAKŻE BEZ PRZESTOJU

Ustawa dopuszcza możliwość otrzymania świadczeń na ochronę miejsc pracy także wtedy, gdy pracownicy nie są objęci przestojem ani przestoje ekonomicznych czy obniżonym wymiarem czasu pracy. Wynagrodzenia tych pracowników mogą być dofinansowywane do wysokości połowy tych wynagrodzeń, jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

ELASTYCZNE ZASADY CZASU PRACY MOŻLIWE W WIĘKSZEJ ILOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Ułatwiono przewidziane w poprzednich tarczach rozwiązanie polegające na ograniczeniu dobowego odpoczynku, wprowadzeniu systemu równoważnego czasu pracy czy stosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia (art. 15zf). Warunki te bedą mogli zastosować także ci przedsiębiorcy, u których wystąpił istotny wzrost obciążenia funduszu wynagrodzeń.

ŚWIADCZENIE POSTOJOWE

Ustawa usuwa dotychczasowy zapis o ubezpieczeniach społecznych, który uniemozliwiał otrzymanie świadczenia osobie, która podlegała tym ubezpieczeniom z innego tytułu niż prowadzenie działalności gospodarczej. Oznacza to, że świadczenie postojowe może otrzymać każdy z podmiotów wymienionych w art. 15zq ustawy. Jednocześnie tarcza 4.0. pozwala na składanie wniosków o świadczenie postojowe wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

ZMIANY W WARUNKACH DOFINANSOWANIA Z PUP

Dotychczas pracodawcy, którzy otrzymali przedmiotowe dofinansowanie byli zobowiązani, co miesiąc składać urzędowi oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu. Tarcza 4.0. wprowadza jedynie obowiązek poinformowania urzędu o zmianie danych wskazanych pierwotnie we wniosku. W przypadku zmian wpływających na wysokość dofinansowania powiatowy urząd pracy ustala wysokość następnej transzy z uwzględnieniem zmian zgłoszonych przez przedsiębiorcę. Ustawa precyzuje też pojęcie „utrzymania stanu zatrudnienia”. Zakaz zwolnienia pracownika nie dotyczy bowiem, według nowych przepisów, rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 Kodeksu pracy lub wygaśnięcia stosunku pracy w okresie, na który przyznane zostało dofinansowanie. W przypadku gdy przedsiębiorca na miejsce tego pracownika zatrudni inną osobę zostaje ona objęta umową o dofinansowanie.

ZMIANA WŁAŚCIWOŚCI URZĘDU, UMORZENIE POŻYCZKI BEZ WNIOSKU, ZŁOŻONE WNIOSKI I ZAWARTE UMOWY

Wszelkie wnioski związane z dofinansowaniem z urzędów pracy należy składać do urzędu właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy. Dotychczasowy zapis mówił o miejscu wykonywania działalności. Jednakże wnioski złożone przed dniem wejścia w życie tarczy 4.0. w powiatowych urzędach pracy właściwych na podstawie przepisów 3.0., podlegają rozpatrzeniu przez dotychczas właściwe urzędy. Ponadto, osoba, która otrzyma mikropożyczkę, nie będzie musiała składać wniosku o jej umorzenie. Oznacza to, że pożyczka winna zostać umorzona z urzędu, jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona przez okres 3 miesięcy od jej udzielenia. Wszelkie wnioski, które zostały już złożone do urzędów nie wymagają zmian. Natomiast podpisane umowy, będą z mocy prawa zmienione w taki sposób, aby odpowiadały przepisom tarczy 4.0. Informacja na ten temat znajdzie się na stronie internetowej urzędu.

WAŻNE:

Powyższe opracowanie stanowi ogólne przedstawienie subiektywnie wybranych rozwiązań. W celu ustalenia, czy dane rozwiązanie należy się wnioskodawcy, należy dokonać dokładnej analizy sytuacji wnioskodawcy ze względu na wielość wyłączeń i dodatkowych warunków opisanych w poszczególnych ustawach.