Dodatkowe odszkodowanie za zwolnienie dyscyplinarne!

Jeżeli w sposób krzywdzący rozwiązano z Tobą stosunek pracy pozbawiając tym samym źródła utrzymania i perspektyw znalezienia innej pracy, nie musisz poprzestawać na odszkodowaniu określonym w Kodeksie pracy czy też przywróceniu do pracy! 
 

 Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego[1] na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego MASZ PRAWO do pełnego wyrównania szkody (w tym wynikającej z długotrwałej utraty zatrudnienia) do której przyczynił się pracodawca. Nie oznacza to zwolnienia z jakiejkolwiek aktywności ponieważ w wypadku przedłużającego się procesu pracownik powinien, co najmniej czynić starania w poszukiwaniu nowego zatrudnienia. Całkowita bierność w tym zakresie może być potraktowane jako przyczynienie się do powstania lub zwiększenia szkody.

 

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy w przypadku dyscyplinarnego zwolnienia pracownik dochodzić może, oprócz wymienionego powyżej odszkodowania uzupełniającego, przywrócenia do pracy bądź odszkodowania:
 

Przywrócenie do pracy:
 

W tym wypadku pracownik podejmując pracę  powinien otrzymać również wynagrodzenie, co do zasady, nie więcej niż za trzy miesiące pracy,  nie mniej niż za miesiąc.

 

Odszkodowanie:
 

Wysokość odszkodowania ogranicza się do wynagrodzenia za okres wypowiedzenia, bądź (w stosunku do umów na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy czas) za okres do którego umowa miała trwać – maksymalnie za trzy miesiące.

 

Reasumując, jeżeli  bezprawnie rozwiązano z Tobą stosunek pracy, a dyscyplinarne zwolnienie spowodowało, iż utraciłeś szansę na nowe zatrudnienie, możesz domagać się  pełnego wyrównania poniesionego uszczerbku a nie tylko przywrócenia do pracy czy też odszkodowania określonego w przepisach Kodeksu pracy!!!

 

 

Wyrok TK z dnia  27.11.2007 (SK 18/05),  Wyrok SN z dnia 28.01.2009 (I PK 135/08), Wyrok SN z dnia 18.08.2010 (II PK 28/10).

 

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody kancelarii wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Kancelaria jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.