IMPAS POST Na pozór umowa zlecenia FAKTYCZNIE UMOWA O PRACĘ

Naruszanie art. 22 Kodeksu pracy.
 
W art. 22. § 1 Kodeksu pracy znajduje się definicja stosunku pracy, przez którego zawarcie pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym a pracodawca - do zatrudniania pracownika i wypłaty wynagrodzenia. Dodatkowo w § 1¹  pojawia się doprecyzowanie, iż zatrudnienie na takich warunkach jest zatrudnieniem na umowę o pracę bez względu na nazwę tej umowy. Z § 1² jednoznacznie wynika, że jeżeli warunki pracy są zgodne z wcześniej opisanymi (określony czas, miejsce, kierownictwo, wynagrodzenie) - to umowy o pracę nie można zastąpić umową cywilnoprawną          ( zlecenie, dzieło itd...). To treść umowy a nie jej nazwa decyduje  o rodzaju zawartego stosunku prawnego. Problem w tym, że wielu pracodawców łamie te przepisy zawierając z pracownikami umowy zlecenia zamiast umów o pracę – jak np. jedna z firm świadczących prywatne usługi pocztowe. Taka czynność prawna jest nieważna, ponieważ została zawarta dla pozoru, co potwierdza także orzecznictwo Sądu Najwyższego: Pozorność umowy o pracę zachodzi także wówczas, gdy praca jest faktycznie świadczona, lecz na innej podstawie niż umowa o pracę (II UK 20/11).
Coraz częściej zdarza się, że pracownicy pod wpływem złej sytuacji na rynku pracy decydują się na zawieranie umów cywilnoprawnych, choć zgodnie z art. 22 k.p. jest to faktycznie umowa o pracę. Takie postępowanie pracodawcy w stosunku do pracowników jednej z prywatnych firm pocztowych ma daleko idące konsekwencje. Zgodnie z tolerowaną (niestety także przez organy władzy i administracji państwowej) praktyką - pracownik otrzymuje różne wynagrodzenie w zależności od skuteczności doręczenia przesyłki – wynagrodzenie w wyższej wysokości przysługuje tylko za dostarczenie przesyłki pocztowej odbiorcy - w niższej zaś - za samo pozostawienie awiza. 
FAKTYCZNIE JEDNAK LISTONOSZE TEJ ZNANEJ PRYWATNEJ FIRMY SĄ PRACOWNIKAMI NIEZALEŻNIE OD NAZWY ZAWARTEJ UMOWY.                                  
W przytoczonym przykładzie pracownik nie ma żadnego wpływu na efektywne wykonanie pracy, gdyż nie zależy to od jego postawy - nie powinien więc ponosić odpowiedzialności za jej niewykonanie.  ( i zgodnie z prawem nie ponosi... Niestety nie walczy o zagarnięte przez pracodawcę wynagrodzenie...) Jeżeli więc zdarzy się, że pracownik pracuje na umowie zlecenia, mimo iż ma ona cechy umowy o pracę, powinien walczyć o swoje prawa. - o stwierdzenie tego faktu przez Sąd...
 

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody kancelarii wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Kancelaria jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.