Mobbing – taktyka kosztuje!

Zgodnie z treścią art. 943 mobbingowany pracownik może rozwiązać łącząca go z pracodawcą umowę o pracę.

W jakim trybie może to uczynić?

 

Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia
 

Podstawą rozwiązania stosunku pracy z tytułu mobbingu muszą być działania lub zachowania dotyczące pracownika (w tym miejscu należy zaznaczyć, iż nie tylko ze strony pracodawcy ale także współpracowników czy nawet - klientów), polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu pracowników.

 

Pierwszą metodą rozwiązania stosunku pracy przez mobbingowanego pracownika jest rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 § 11k.p. Mobbing traktować należy jako ciężkie naruszenie przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika. Zgodnie z komentarzem do art. 943 samo niezapobieżenie mobbingowi można również zakwalifikować do tego typu naruszeń.  

 

Rozwiązanie umowy w trybie wypowiedzenia

 

Pracownik, który padł ofiarą mobbingu może rozwiązać łączący go z pracodawcą stosunek pracy w trybie wypowiedzenia. Odnosi się to zarówno do sytuacji stosunku pracy zawartego na czas nieokreślony jak i w odniesieniu do umów zawartych na czas określony niezależnie od tego czy dopuszczają to ogólne przepisy prawa pracy czy tez umowa o pracę (komentarz. Kodeks pracy. Florek. Wyd. 5, komentarz Eliza Maniewska. Lex). Powstaje pytanie czy pracownik może ponieść jakiekolwiek negatywne konsekwencje związane z rozwiązaniem stosunku pracy w trybie wypowiedzenia. Zarzut, jaki może zostać podniesiony przez pracodawcę to rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika z powodu mobbingu przy jednoczesnym wyrażeniu przez niego („ciemiężonego pracownika”) gotowości do kontynuowania pracy w okresie wypowiedzenia.Wybór trybu rozwiązania stosunku pracy przez pracownika jest jego uprawnieniem. Mobbingowany pracownik może rozwiązać umowę w trybie niezwłocznym, lecz może to uczynić również w trybie wypowiedzenia (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 lutego 2009 r. I PK 147/08).

 

 Zdaniem mecenasa Przemysława Dziubaka, „LexStrada”, taktycznie lepszym dla pracownika rozwiązaniem powinno okazać się rozwiązanie przez niego umowy bez wypowiedzenia a to z racji tego, że uniemożliwi to argumentację przeciwnika procesowego (pracodawcy) zmierzającą do wykazania, że mało prawdopodobnym wydaje się chęć kontynuowania pracy w okresie wypowiedzenia przez pracownika, który „dojrzał” do postawienia zarzutów mobbingowych. Oczywiście rodzić będzie to konsekwencje związane z „odcięciem” od dochodów, jednak nie spowoduje utraty prawa do żądania owej kwoty a z całą pewnością może pomóc w pożądanym wyniku procesu.

 

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody kancelarii wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Kancelaria jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.