Prawo pracy. Bezkarne związki zawodowe? Czy na pewno? a aspekt społeczny

Wiele mówi się na temat uprawnień przysługujących związkom zawodowym w stosunku do pracodawcy, natomiast warto jest poruszyć jakże często pomijaną kwestię ich odpowiedzialności za naruszanie porządku prawnego.

 
Zagadnienie to uregulowane jest w Art. 36 Ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. 1991 nr 55 poz. 234), który to przepis wprowadza szereg różnych sankcji, począwszy od wyznaczenia terminu na dostosowanie działalności związku do przepisów obowiązującego prawa a skończywszy na skreśleniu związku zawodowego z rejestru.
 
 
Kiedy związek można pociągnąć do odpowiedzialności?
 
 
Podstawową przesłanką jest stwierdzenie, że organ związku zawodowego prowadzi działalność sprzeczną z ustawą. O jakiej ustawie mowa? Otóż nie tylko o ustawę o związkach zawodowych ale zgodnie z komentarzem do Art. 36 (Zbiorowe Prawo Pracy. Komentarz. Baran. 2010) pod pojęciem „ustawa” należy rozumieć wszystkie akty normatywne mające ten przymiot. Oto tylko kilka przykładów naruszeń prawa:
 
• •organizacja strajku wśród pracowników, którym nie przysługuje prawo do strajku,
 
• •stosowanie przemocy w działalności związkowej,
 
• •naruszenie dóbr osobistych albo sfery prywatności osób reprezentujących pracodawcę,
 
• •używanie mienia pracodawcy bez jego zgody,
 
• •ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa.
 
 
 
Co grozi związkom zawodowym oraz jego członkom?
 
 
 
Art 36 komentowanej ustawy wyróżnia dwie grupy środków prawnych, jakie można zastosować do
 
organizacji związkowych naruszających porządek prawny:
 
 
 
a) środki o charakterze zbiorowym – mogą zostać nałożone na związki bądź ich organy w celu wywołania pożądanych zmian w ich funkcjonowaniu. Zaliczamy do nich: nakaz dostosowania działalności organu związku do przepisów prawa, zawieszenie działalności tych organów oraz skreślenie związku zawodowego z KRS,
 
b) środki o charakterze indywidualnym – grzywna. Może ona zostać orzeczona tylko wobec osoby fizycznej ale w żadnym wypadku – wobec całego związku zawodowego.
 
 
 
Jako ciekawostkę dodać można, iż od kilku lat w fazie projektu znajduje się ustawa mająca na celu doprecyzowanie przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej członków związków zawodowych w której to mają zostać wskazane czyny, za które ów członkowie będą mogli zostać pociągnięci do odpowiedzialności w związku z pełnioną przez nich funkcja związkową. Prace nad ww. projektem rozpoczęły się od momentu wydania wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który orzekł niezgodność ust. 2 art. 35 ustawy o związkach zawodowych w zakresie zbyt ogólnego sformułowania rzeczowego przepisu w zakresie odpowiedzialności karnej adresatów do których był on skierowany.
 
 
 
Reasumując, członkowie oraz organy związków zawodowych nie pozostają bezkarni w swych działaniach a zakres sankcji jakie można zastosować w stosunku do takowych jest szeroki.
 
 
Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody kancelarii wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Kancelaria jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.