Ulga na działalność badawczo-rozwojową

Zamiast ulgi  na nabycie nowych  technologii  od 1 stycznia 2016r. obowiązuje ulga na działalności badawczo – rozwojową.

Ulga na nabycie nowych  technologii funkcjonowała w obrocie prawnym od  1 stycznia 2016r. i była ściśle związana z rozwojem innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednak po dziesięciu latach istnienia wskazanej ulgi ustawodawca stwierdził, że oznaczona ulga nie jest wystarczającym narzędziem do zmodernizowania przedsiębiorstw w zakresie oczekiwanym przez ustawodawcę. W związku z powyższym od początku bieżącego roku obowiązuje ulga na działalność  badawczo rozwojową zwana w skrócie ulgą na  B+R.

Zgodnie z definicją ustawową  działalność  badawczo – rozwojową należy rozumieć jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób  systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Przykładowo spółka X produkuje systemy badania zadowolenie klientów, które są wykorzystywane w sklepach  budowlanych. Dzięki nabytej wiedzy w formie know how od innego podmiotu gospodarczego   spółka X rozszerzyła funkcjonalność systemu badania zadowolenie klientów do tego stopnia, że stworzyła siostrzany produkt o nazwie system zadowolenia petentów, który został zakupiony przez urzędy państwowe.    

Podatnik korzystający z ulgi ma prawo oprócz pomniejszenia podstawy opodatkowania o wskazaną ulgę, odliczyć również koszty kwalifikowane bezpośrednio związane z działalnością badawczo rozwojową.

Za koszty kwalifikowane uznaje się należności związane z wypłatą wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników w tym  składek na ubezpieczenie społeczne, do 30 % wysokości tych kosztów. Z zastrzeżeniem iż odliczenie dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w celu  działalności  badawczo rozwojowej. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli pracownik zatrudniony w celu realizacji działań związanych z  B+R, będzie przeznaczał tylko połowę czasu pracy na  realizację wskazanych działań, wówczas pracodawcy będzie przysługiwało odliczanie tylko połowy kosztów.

Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność   na terenie  specjalnych  stref  ekonomicznych.

Ulga nie ma wpływu na rozliczenie podatku  VAT

 Przykład: podatnik  będący średnim przedsiębiorcą  w celu  realizacji projektów w ramach  działalności badawczo – rozwojowej  zatrudnił  pracownika X, całkowity koszt zatrudnienia tego pracownika wraz ze składkami wynosi
 4 tys. W ramach realizacji projektu związanego z działalnością  badawczo rozwojową  nabył usługi doradcze o wartości 6 tys. oraz materiały i surowce  o wartości 12 tys.

Etap I -  zliczenie ciężaru kosztów uzyskania przychodu

W 2016 r. łącznie na działalność badawczo – rozwojową  przeznaczył  22 000 złotych

- koszty związane z zatrudnieniem: 4 000 zł

- usługi doradcze: 6 000 zł

- materiały  surowcowe : 12 000 zł

  Etap II -  odliczenie kosztów kwalifikowanych w wysokości  4800 zł

30% kosztów związanych z wynagrodzeniem tj : 1200 zł( 4000 x 30%)

20% kosztów usług doradczych tj. 1200 zł ( 6000 x 20%)

20% kosztów materiałów  i surowców  tj.  2400 zł  ( 12000 x20% )

Od dochodu podlegającego opodatkowaniu wskazanych podatnik może  odliczyć  kwotę  4800zł

Wyliczenie podatku:

  • Przyjmująca, że przychód podatnika za 2016 wyniesie 100 000 zł
  • Koszty uzyskania przychodu wyniosą  40 000 zł ( w tym 22 000 zł przeznaczone na działalność  badawczo – rozwojową
  • Dochód do opodatkowanie wyniesie 60 000 zł
  • Podstawa opodatkowania po uwzględnieniu ulgi na działalność badawczo - rozwojową  wyniesie  55 200 zł ( 60 000 zł -  4800 zł) 

 

Zamiast ulgi  na nabycie nowych  technologii  od 1 stycznia 2016r. obowiązuje ulga na działalności badawczo – rozwojową.

Ulga na nabycie nowych  technologii funkcjonowała w obrocie prawnym od  1 stycznia 2016r. i była ściśle związana z rozwojem innowacyjnych przedsiębiorstw. Jednak po dziesięciu latach istnienia wskazanej ulgi ustawodawca stwierdził, że oznaczona ulga nie jest wystarczającym narzędziem do zmodernizowania przedsiębiorstw w zakresie oczekiwanym przez ustawodawcę. W związku z powyższym od początku bieżącego roku obowiązuje ulga na działalność  badawczo rozwojową zwana w skrócie ulgą na  B+R.

Zgodnie z definicją ustawową  działalność  badawczo – rozwojową należy rozumieć jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób  systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Przykładowo spółka X produkuje systemy badania zadowolenie klientów, które są wykorzystywane w sklepach  budowlanych. Dzięki nabytej wiedzy w formie know how od innego podmiotu gospodarczego   spółka X rozszerzyła funkcjonalność systemu badania zadowolenie klientów do tego stopnia, że stworzyła siostrzany produkt o nazwie system zadowolenia petentów, który został zakupiony przez urzędy państwowe.    

Podatnik korzystający z ulgi ma prawo oprócz pomniejszenia podstawy opodatkowania o wskazaną ulgę, odliczyć również koszty kwalifikowane bezpośrednio związane z działalnością badawczo rozwojową.

Za koszty kwalifikowane uznaje się należności związane z wypłatą wynagrodzeń oraz innych świadczeń dla pracowników w tym  składek na ubezpieczenie społeczne, do 30 % wysokości tych kosztów. Z zastrzeżeniem iż odliczenie dotyczy tylko pracowników zatrudnionych w celu  działalności  badawczo rozwojowej. Warto zwrócić uwagę, że jeżeli pracownik zatrudniony w celu realizacji działań związanych z  B+R, będzie przeznaczał tylko połowę czasu pracy na  realizację wskazanych działań, wówczas pracodawcy będzie przysługiwało odliczanie tylko połowy kosztów.

Z ulgi nie mogą skorzystać podatnicy prowadzący działalność   na terenie  specjalnych  stref  ekonomicznych.

Ulga nie ma wpływu na rozliczenie podatku  VAT

 Przykład: podatnik  będący średnim przedsiębiorcą  w celu  realizacji projektów w ramach  działalności badawczo – rozwojowej  zatrudnił  pracownika X, całkowity koszt zatrudnienia tego pracownika wraz ze składkami wynosi
 4 tys. W ramach realizacji projektu związanego z działalnością  badawczo rozwojową  nabył usługi doradcze o wartości 6 tys. oraz materiały i surowce  o wartości 12 tys.

Etap I -  zliczenie ciężaru kosztów uzyskania przychodu

W 2016 r. łącznie na działalność badawczo – rozwojową  przeznaczył  22 000 złotych

- koszty związane z zatrudnieniem: 4 000 zł

- usługi doradcze: 6 000 zł

- materiały  surowcowe : 12 000 zł

  Etap II -  odliczenie kosztów kwalifikowanych w wysokości  4800 zł

30% kosztów związanych z wynagrodzeniem tj : 1200 zł( 4000 x 30%)

20% kosztów usług doradczych tj. 1200 zł ( 6000 x 20%)

20% kosztów materiałów  i surowców  tj.  2400 zł  ( 12000 x20% )

Od dochodu podlegającego opodatkowaniu wskazanych podatnik może  odliczyć  kwotę  4800zł

Wyliczenie podatku:

  • Przyjmująca, że przychód podatnika za 2016 wyniesie 100 000 zł
  • Koszty uzyskania przychodu wyniosą  40 000 zł ( w tym 22 000 zł przeznaczone na działalność  badawczo – rozwojową
  • Dochód do opodatkowanie wyniesie 60 000 zł
  • Podstawa opodatkowania po uwzględnieniu ulgi na działalność badawczo - rozwojową  wyniesie  55 200 zł ( 60 000 zł -  4800 zł)