Urlop na żądanie

Pracodawco! Nie zawsze musisz udzielić urlopu na żądanie.
 

Autor: Przemysław Dziubak.

 

Zgodnie z art. 167 KP pracodawca ma obowiązek udzielić na żądanie pracownika i w terminie przez niego wskazanym, nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym. Takie żądanie pracownik może zgłosić najpóźniej w dniu urlopu. Pracodawca może dookreślić, np. w regulaminie pracy, sposób informowania przez pracownika o korzystaniu z urlopu, jednak wymagania te nie mogą kolidować z kodeksowym uprawnieniem żądania urlopu w dniu jego rozpoczęcia.
 

Urlop na żądanie, choć jest częścią urlopu wypoczynkowego (wykorzystany pomniejsza jego wymiar), ma jednak swoiste cechy charakterystyczne. U podstaw jego wprowadzenia legło umożliwienie pracownikowi skorzystania z urlopu w sytuacji dla niego wcześniej nieprzewidzianej, stąd okoliczności generujące udzielenie urlopu na żądanie musi cechować nagłość iakcydentalność. Oznacza to, że jeśli jeśli pracownik, mimo braku kodeksowego obowiązku podawania przyczyn, uzasadni wniosek o urlop na żądanie nadzwyczajnymi i nagłymi powodami oraz działanie to nie będzie stanowi nadużycia prawa, obowiązek pracodawcy udzielenia urlopu na żądanie stanie się obowiązkiem bezwzględnym.
 

Jednakże, zgodnie z orzecznictwem SN, obowiązek ten nie zawsze ma charakter bezwzględny. Reasumując poglądy orzeczeń z ostatnich lat, można wyszczególnić sytuacje, w których zobowiązanie pracodawcy staje się obowiązkiem o charakterze względnym:
 

1. Urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego. Pracodawca, mając uprawnienie odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, analogicznie może też sprzeciwić się wykorzystaniu urlopu na żądanie i zażądać obecności pracownika w pracy.
 

2. Pracodawca może, w sytuacjach wyjątkowych, nieuwzględnić wniosku pracownika o udzielenie urlopu na żądanie, z powołaniem na nadużycie przez pracownika prawa podmiotowego.
 

3. Złożenie wniosku przez pracownika później niż do chwili przewidywanego rozpoczęcia pracy według obowiązującego go rozkładu czasu pracy również nie obliguje pracodawcy do udzielenia urlopu na żądanie.
 

4. Jako że wymóg udzielenia urlopu na żądanie przez pracodawcę byłby zbędny, gdyby czynność pracodawcy w każdym przypadku miałaby się ograniczać wyłącznie do akceptacji wniosku pracownika, pracodawca może odmówić udzielenia urlopu ze względu na szczególne okoliczności, które powodują, że jego zasługujący na ochronę wyjątkowy interes wymaga obecności pracownika w pracy.
 

W związku z powyższym, zasadny jest postulat, aby pracownik uzasadniał wniosek o urlop na żądanie wskazując nagłe i nieprzewidziane wcześniej przyczyny, dla których chce z niego skorzystać. W przeciwnym razie może narazić się na potraktowanie wniosku o urlop na żądanie jako wniosek o urlop wypoczynkowy i możliwość odmowy jego udzielenia, a także stworzy możliwość przeciwstawienia słusznego interesu pracodawcy interesowi pracownika, tym samym czyniąc zobowiązanie pracodawcy do udzielenia urlopu na żądanie obowiązkiem względnym.
 

Źródło:
Piotr Szybka, Obowiązek pracodawcy udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie; Monitor Prawa Pracy nr 8/11, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 408-411.

 

Informacje zamieszczone i udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą zostać uznane za poradę prawną w jakiejkolwiek sprawie. Treści zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, a Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających lub będących w związku z niniejszą stroną internetową lub jakąkolwiek treścią zamieszczoną na niniejszej stronie internetowej oraz w związku z jakimkolwiek nieautoryzowanym użyciem treści zawartych na niniejszej stronie internetowej. W każdym przypadku, osoby zainteresowane uzyskaniem informacji związanych z treściami zawartymi na stronie internetowej powinny zasięgnąć porady Kancelarii. Jakiekolwiek treści zawarte na niniejszej stronie internetowej, jako zamieszczone w celach informacyjnych, są aktualne na dzień ich zamieszczenia, a kancelaria nie może zagwarantować ich aktualności czy przydatności w każdym stanie faktycznym i w każdym czasie. Wszelkie i wszystkie treści zawarte na niniejszej stronie internetowej można wykorzystywać wyłącznie do niekomercyjnego użytku prywatnego. Treści i materiały udostępnione na niniejszej stronie internetowej nie mogą być bez pisemnej zgody kancelarii wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych. Kancelaria jest właścicielem niniejszej strony internetowej. Wszelkie materiały na niej zawarte są chronione prawami autorskimi lub prawami ochronnymi wynikającymi z rejestracji znaków towarowych i stanowią przedmiot własności.