wykłady dla pracowników z zakresu prawa pracy

Ratio Legis, które skłoniło parlament do wyodrębnienia prawa pracy jako gałęzi prawa. 

Cel stworzenia k.p. Rola kodeksu. Motywy skłaniające ustawodawcę aby zrezygnować z poddania stosunków pracy kodeksowi cywilnemu. - jednoczesnym pozostawieniem furtki – art. 300 k.p.

- Cechy odróżniających stosunek pracy od stosunków cywilnoprawnych, funkcja prawa pracy.
Omówienie cech charakterystycznych odróżniających umowę o pracę od cywilistycznych stosunków zobowiązaniowych.

- Zawarcie umowy o pracę, rozwiązanie stosunku pracy. 
Forma zawarcia i rozwiązania umowy. Elementy umowy o pracę . Rola zapisów dodatkowych( w tym w szczególności zakresu obowiązków)

- Podstawowe pojęcia oraz konstrukcje prawa pracy w szczególności:
- czas pracy,
- urlop,
- wynagrodzenie.


Normy czasu pracy. Czas pracy mierzony wymiarem zadań. Okresy rozliczeniowe. Urlop - cel urlopu, wymiar, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, wynagrodzenie , urlop na żądanie.

Wynagrodzenie. Świadczenie w naturze, niemożność zrzeczenia się, wysokość, terminy, potrącenia.

- Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracodawcy. 

Odpowiedzialność. Rodzaje odpowiedzialności, granice odpowiedzialności, współodpowiedzialność pracowników i pracodawcy, regres.

- Mobbing - definicja oraz roszczenia pracownika. 

Mobbing. Definicja mobbing a naruszenie dóbr osobistych, odszkodowanie a zadośćuczynienie,
odpowiedzialność pracodawcy, rola regulaminu wynagradzania i procedur antymobbingowych.

- Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione i niezgodne z prawem wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę. 

Odpowiedzialność pracodawcy za nieuzasadnione i niezgodne z prawem wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę. - przesłanki, wysokość, odszkodowanie a przywrócenie do pracy. Szczegółowość uzasadnienia. Terminy. Dowody.

- Zakaz konkurencji w trakcie i po ustaniu stosunku pracy.

Zakaz konkurencji. Konieczność zdefiniowania działalności konkurencyjnej, forma umowy, odszkodowanie - przesłanki i wielkość, rozwiązanie umowy a zwolnienie od obowiązku powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej.

- Związki zawodowe - rola i funkcje. Szczególna rola związków wpływająca na relacje pracodawca- pracownik. Rola związków w konstruowaniu przepisów wewnętrznych – w szczególności regulaminu wynagradzania. 

Związki zawodowe. Założenie związków, rola, wpływ. na sytuację prawną stron stosunków pracy, wypowiedzenie umów członkom władz, obowiązki pracodawcy, rola art. 8 k.p.