zwolnienia grupowe

Nazwa „zwolnienia grupowe” używana jest dla określenia zwolnień przewidzianych ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników [Dz.U. Nr 90, Poz. 844]. Jeżeli zatrudniasz co najmniej 20 pracowników, „zwolnienie grupowe” dotyczyć może także pojedynczego pracownika, o ile przyczyny te stanowią wyłączny powód uzasadniający wypowiedzenie stosunku pracy lub jego rozwiązanie na mocy porozumienia stron. 

Rozwiązując umowę o pracę na mocy porozumienia stron nie uwolnisz się od problemu jeżeli powody skłaniające strony do zawarcia porozumienia nie były powodami leżącymi po stronie pracownika. Aby zwolnić pracownika bez konieczności wypłacania odprawy trzeba się trochę napracować.