umowy śmieciowe

Co to znaczy?

Definicji tyle, ilu publicystów i polityków, jednak można pokusić się o stwierdzenie, że używający   tego określenia mówią o umowach o pracę błędnie nazywanych umowami cywilnoprawnymi (umowy o dzieło, umowy zlecenia)

Pomimo jasnego brzmienia art. 22  k.p. stanowiącego, że nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków charakterystycznych dla umowy o pracę (praca wykonywana w określonym miejscu i czasie, pod kierownictwem i za wynagrodzeniem) – bezmyślna i patologiczna praktyka stała się niemal normą życia społecznego.

Na szczęście normy społeczne nie zawsze przybierają kształt normy prawnej.

Kto?
Około 47% dochodu narodowego wypracowuje grupa „przedsiębiorców“ i „zleceniobiorców“ będących w istocie pracownikami.

Co robić?
Wystąpić z powództwem o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Co zyskasz?
Pośród wielu roszczeń będziesz mógł żądać w szczególności:

- Zaległych urlopów.
- Wynagrodzenia za nadgodziny.
- Wynagrodzenia za pracę w dni ustawowo wolne od pracy oraz w porze nocnej.
- Apanaży za podróże służbowe, odzież roboczą.

Ponadto zyskasz:
- Niemożność wypowiedzenia umowy w okresie usprawiedliwionej nieobecności (np. w okresie chorobowego),
Konieczność uzasadnienia wypowiedzenia umowy,
- Staż pracy, od którego uzależnione są przywileje pracownicze. Wpłynąć to może na Twoje uprawnienia ZUS-owskie.

Kto na tym straci?

Kontrole ZUS podczas zakrojonej na szeroką skalę akcji kontrolnej w latach 2009-2010 doprowadziły niejednego przedsiębiorcę do wielkich problemów (przedawnienie świadczeń wobec ZUS – 10 lat).